Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ

Ngũ sự hoa sòi là bộ đỉnh đồng có hoạ tiết hoa sòi xung quanh bầu đỉnh Ngũ sự hoa sòi thường được thờ trong các nhà thờ họ, đình chùa, miéu,, xưa, ngày nay tư gia đều thờ được